Voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings-en Betalingsvoorwaarden

van JJComputerservice, gevestigd te Sassenheim aan de Essenlaan 46.

 

 

Artikel 1 Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing  op alle aanbiedingen,  offertes en overeenkomsten en de uitvoering daarvan,  van  welke  aard  en  strekking  dan ook,     voor           JJComputerservice,      gedaan     aan, respectievelijk      aangegaan             met            haar opdrachtgevers(s).

 

 1. Op alle door JJComputerservice verrichte rechtshandelingen is altijd  het Nederlands  recht van toepassing.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

 

 1. Alle  bestellingen       en      opdrachten       door      de opdrachtgever, in welke vorm ook gedaan, zijn onherroepelijk.

 

 1. 2. Alle door JJComputerservice  gedane  aanbiedingen, in welke   vorm   ook   gedaan,  zijn   geheel   vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders

 

 1. 3. JJComputerservice behoudt  zich het recht  opdrachten zonder opgaaf van redenen te wei

 

Artikel 3 – Overeenkomsten

 

 1. Een overeenkomst komt tot  stand  door  aanvaarding van de door de opdrachtgever gedane bestelling of opdracht,  behoudends   het  hierna  gestelde. Aanvaarding  vindt mondeling  of schriftelijk plaats.

 

 1. JJComputerservice is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,  door  de opdrachtgever te  stellen zekerheid  te  eisen, dat    zowel    aan    betaling    als    aan    de    overige verplichtingen voldaan     zal    worden.    Voorts     is JJComputerservice  gerechtigd  een  voorschot  in rekening te brengen wanneer JJComputerservice dit wenselijk  acht.

 

Artikel 4 – Levering

 

 1. Onder  levertijd    wordt      verstaan      de     in     de overeenkomst   bepaalde  termijn, waarbinnen  de prestatie  moet  zijn verricht. De levertijd wordt geacht bij  benadering   te  zijn  overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld.

 

 1. De opdrachtgever is  verplicht   de  gekochte  dan  wel bestelde   goederen   af   te   nemen   op   het   moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment   waarop   deze  volgens   overeenkomst   aan hem ter beschikking  worden gesteld.

 

Artikel 5 – Overmacht

 

 1. Onder  overmacht     wordt     ten     dezen    verstaan omstandigheden  die de nakoming  van de verbintenis verhinderen, en die  niet  aan JJComputerservice  zijn toe te rekenen.

 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 

 1. Tenzij anders  is  overeengekomen dient  de  betaling contant    bij   levering   te   geschieden   zonder   enige korting  of schuldvergelijking. Indien  geen contante betaling  plaatsvindt, dan  dient  de  betaling  netto  te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen  7 dagen na de factuurdatum, middels  storting

 

of  overmaking  op  één  der  op  de  factuur   vermelde bank- of girorekening. De door de bank/giro-instelling aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betaling  dag aangemerkt.

 

 1. 2. Indien  enige betaling  niet binnen de overeengekomen termijn  is  betaald,  wordt   de  opdrachtgever   geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft JJComputerservice             zonder     enige    aanmaning     of ingebrekestelling het recht  de opdrachtgever  over het totaal verschuldigde bedrag 1,5%  rente  per maand in rekening   te  brengen  gerekend   vanaf  de  vervaldag. Dit onverminderd de JJComputerservice verder toekomende  rechten, waaronder  het recht op de opdrachtgever alle op de invordering vallende  kosten, zowel  de  gerechtelijk alsook  de  buitengerechtelijke, te berekenen volgens het incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten te

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 

 1. Onze aansprakelijkheid is ten allen tijden beperkt  tot de overeengekomen factuurprijs van de aangenomen opdracht.            De          opdrachtgever        vrijwaart JJComputerservice volledig ten aanzien van het meerdere.

 

 1. JJComputerservice is op generlei  wijze  aansprakelijk voor schade aan zaken van derden die door onze tussenkomst  aan  de  opdrachtgever  ter  beschikking zijn gesteld. Indien JJComputerservice aansprakelijk wordt  gesteld  word  door  derden  zullen  wij  hiervoor door de opdrachtgever worden gevrijwaard.

 

 1. JJComputerservice is nimmer aansprakelijk voor  het verlies van digitale  dan wel analoge data.

 

Artikel 8- Ontbinding

 

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet  behoorlijk  of  niet tijdig voldoet  aan enige  verplichting, welke voor hem uit   enige   met   ons   gesloten   overeenkomst  mocht voortvloeien,   alsmede   in   geval   van   faillissement, surseance   van  betaling,   stilleging   of  liquidatie   van opdrachtgever, wordt  hij geacht  van rechtswege  in verzuim te zijn en heeft JJComputerservice het recht zonder    enige     in     gebrekenstelling    en     zonder rechtelijke                tussenkomst     de      uitvoering      der overeenkomst    op   te   schorten    of   de   geleverde artikelen  direct terug te vorderen.

 

Artikel 9 – Eigen Risico

 

 1. Voor de ter reparatie  aangeboden  apparatuur neemt JJComputerservice geen verantwoording wat betreft verlies van data, diefstal en schade.

 

Artikel 10 – Garantie

 

 1. Alle  door    JJComputerservice     geleverde     nieuwe zelfbouw computersystemen zijn voorzien van 2 jaar garantie  op de hardware.  (Met uitzondering  van merk computers  o.a HP, Toshiba ea).

 

 1. 2. De    door    JJComputerservice     geleverde     monitor bevatten  3 jaar Deze garantie  wordt afgewikkeld  door de fabrikant.

 

 1. 3. Op  alle  overige   door   JJComputerservice   geleverde artikelen wordt de door de fabrikant vastgestelde garantie  termijn gehanteerd.
All search results